Рішення Вченої ради

  • Звіт декана факультету математики і інформатики за період з вересня 2022 до вересня 2023 року
  • План роботи вченої ради факультету математики і інформатики на 2023/2024 н. р.

Рішення вченої ради

  • Рішення з питання: «Про затвердження освітньо-професійної програми «Прикладна математика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 113 Прикладна математика та освітньо-професійної програми «Інформатика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 Комп’ютерні науки» Скачати
  • Рішення з питання: «Про затвердження тимчасового стандарту вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Математика та інформатика)» спеціальності 014.04 — Середня освіта (Математика) та освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика та Інформатика)» спеціальності 014.04 — Середня освіта (Математика)» першого (бакалаврського) рівня освіти» Скачати
  • Рішення з питання: «Про затвердження освітньо-професійної програми «Теоретична і прикладна інформатика» спеціаності 122 — «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» Скачати
  • Рішення з питання: «Про обрання голови, заступника голови та покладання обов’язків ученого секретаря нового складу вченої ради факультету математики і інформатики» Скачати

Рішення Вченої ради факультету математики і інформатики
протокол № 1 від 07.02.2017 р.

СКАЧАТЬ

Заслухавши інформацію декана факультету д. ф.-м. н., проф. Жолткевича Г. М. про задачі удосконалення системи оцінювання знань студентів у зв’язку зі зміною умов призначення академічних стипендій Вчена
рада

УХВАЛИЛА

Згідно Правил призначення і виплати стипендій у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (наказ №0202-1/021 від 25.01.2017 року Про введення в дію рішення вченої ради з питання «Про затвердження Правил призначення і виплати стипендій у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна») прийняти значення вагового коефіцієнту α=0,6 видів навчальної діяльності (навчальних дисциплін, практик, курсових робіт тощо), результати навчання за якими при підсумковому семестровому контролі оцінювалися за 100-бальною шкалою та оцінками «незадовільно», «задовільно», «добре» або «відмінно» при формуванні рейтингу успішності студентів у балах за підсумками підсумкового семестрового контролю в останньому семестрі, який розраховується з точністю до 0,01 бала за формулою:

Рейтинговий  бал = 0,93*[α*ni=1wi*Екзаменi+(1-α)*mj=1wj*Залікj]+0,07*(Бали за досягнення)

де

індекс i відноситься до видів навчальної діяльності (навчальних дисциплін, практик, курсових робіт тощо), результати навчання за якими при підсумковому семестровому контролі оцінювалися за 100-бальною шкалою та оцінками «незадовільно», «задовільно», «добре» або «відмінно»;

n — кількість таких видів навчальної діяльності;

індекс j відноситься до видів навчальної діяльності (навчальних дисциплін, практик, курсових робіт тощо), результати навчання за якими при підсумковому семестровому контролі оцінювалися за 100-бальною шкалою та оцінками «зараховано» або «не зараховано»;

m — кількість таких видів навчальної діяльності;

α (0≤α≤1) — ваговий коефіцієнт видів навчальної діяльності (навчальних дисциплін, практик, курсових робіт тощо), результати навчання за якими при підсумковому семестровому контролі оцінювалися за 100-бальною шкалою та оцінками «незадовільно», «задовільно», «добре» або «відмінно»;

wi = Ki/nΣi=1K — ваговий коефіцієнт i -го виду навчальної діяльності (навчальної дисципліни, практики, курсової роботи тощо), результати навчання за яким при підсумковому семестровому контролі оцінювалися оцінками «незадовільно», «задовільно», «добре» або «відмінно»;

Ki — кількість кредитів, передбачених робочим навчальним планом для i — го виду навчальної діяльності (навчальної дисципліни, практики, курсової роботи тощо) на останній семестр, за підсумками якого визначається рейтинговий бал;

wj = Kj/mΣj=1K— ваговий коефіцієнт j -го виду навчальної діяльності (навчальної дисципліни, практики, курсової роботи тощо), результати навчання за яким при підсумковому семестровому контролі оцінювалися оцінками «зараховано» або «не зараховано»;

Kj — кількість кредитів, передбачених робочим навчальним планом для j -го виду навчальної діяльності (навчальної дисципліни, практики, курсової роботи тощо) на останній семестр за підсумками якого визначається рейтинговий бал;

Екзаменi — кількість балів (за 100-бальною шкалою), набраних студентом з i -го виду навчальної діяльності (навчальної дисципліни, практики, курсової роботи тощо), результати навчання за яким при підсумковому семестровому контролі оцінювалися за 100-бальною шкалою та оцінками «незадовільно», «задовільно», «добре» або «відмінно»;

Залікj — кількість балів (за 100-бальною шкалою) набраних студентом з j -го виду навчальної діяльності (навчальної дисципліни, практики, курсової роботи тощо), результати навчання за яким при підсумковому семестровому контролі оцінювалися за 100-бальною шкалою та оцінками «зараховано» або «не зараховано»;

Бали за досягнення — кількість балів за досягнення студента в науковій, науково-технічній, громадській та спортивній діяльності (максимально можлива сума балів становить 100).